Performance Management

Performance Management i den datadrevne virksomhed

Performance Management er evnen til at fortolke bagudrettet samt at sikre en sammenhæng mellem strategiske og finansielle planer fremadrettet. En disciplin der i stigende grad baseres på den indsigt, der ligger i data. Datadrevne virksomheder, som tager beslutninger udfra fakta, udkonkurrerer således i stigende grad øvrige virksomheder.

Data spiller derfor en væsentlig rolle i den moderne økonomifunktion, som er omdrejningspunkt for en lang række opgaver og aktiviteter. Aktiviteter som overordnet skal sikre, at virksomhedens strategiske fokus opnås bedst muligt.

Flere af disse aktiviteter indeholder både tekniske og forretningsmæssige kompleksiteter, som i mange tilfælde løses med manuelle processer og regneark.

Regnearket i sig selv tilbyder stor fleksibilitet, men indebærer også udfordringer. Store mængder historisk data fra forskellige kilder og samtidig øget fokus på governance og en transparent økonomiproces gør behovet for helstøbte løsninger i økonomi udtalt.

Helstøbte løsninger favner den naturlige proces- og datamæssige sammenhæng, der er mellem områder som planlægning, konsolidering og finansiel rapportering, og kan sammen skabe et ensartet cockpit for Performance Management.

44%

44% kæmper med inkosistente regneark…

35%

35% erkender der er fejl i de regneark, der anvendes i virksomheden…

54%

54% bruger syv dage eller mere på at lukke månedsregnskabet…

12 timer

Gennemsnittet bruger 12 timer om måneden på tilpasning af regneark…

Kilde: Ventana Research.

Performance Management fokusområder

Denne side sætter fokus på nogle grundlæggende discipliner, som med fordel kan integreres og automatiseres, og dermed forbedre virksomhedens udgangspunkt ift. effektive processer og forretningsmæssig indsigt, og skabe en solid krumtap som centralt omdrejningspunkt for den datadrevne virksomhed.

Legal konsolidering

Legal konsolidering indeholder en række regnskabsmæssige elementer, som skal sikre korrekt og rettidig rapportering. Komplekse koncernstrukturer, skiftende ejerforhold over tid og intern samhandel er eksempler på faktorer, som kan gøre opgaven vanskelig, manuelt tung og tidskrævende, hvis ikke de rette underliggende løsninger og systemer er til stede.

Kapacitys løsninger sikrer:

 • Brugervenligt design – kan ejes og vedligeholdes af økonomiafdelingen.
 • Automatiserer konsolideringsproces – nedbringer tidsforbrug og sikrer konsistent kvalitet i både den interne og eksterne rapportering.
 • Integreret og skalérbar løsning – skab sammenhæng med budget/forecast modeller.
 • Mulighed for at afvikle rapporter i realtid ifm. periodelukning.

Kapacitys tilgang til et konsolideringsprojekt

En indledende afklarings-workshop har til formål at afdække det nuværende workflow og kompleksiteten i forhold til konsolidering. De fire punkter, beskrevet i figuren nedenfor, udgør tilsammen skelettet i konsoliderings-modellen. Fokus vil være på at automatisere data og sikre, at konsoliderings-processen fremadrettet bliver så smidig og transparent som muligt.

Figuren nedenfor viser selve konsolideringsprocessen. Med Kapacitys konsolideringsløsning frigøres tid til at analysere og forstå, samt mulighed for gentagne konsolideringer uden at skulle vente til næste dag for at se effekten af selv små ændringer.

Budget og forecasting

Budgettering og forecasting er et væsentligt område, når virksomheden skal indfri de strategiske planer og planlægge fremadrettede aktiviteter. Uanset om løsningen skal understøtte et årsbudget, et rullende forecast eller blot input til fremtidige planer generelt, er der en række fordele, som en moderne løsning kan give:

 • Integrerede processer, eksempelvis kobling mellem salgs- og finansbudget.
 • Simulering/what-if scenarier – muligheden for at arbejde med multiple versioner gør det også nemt at opstille flere scenarier.
 • Kombinere top-down mål med bottom-up input.

 • Anvendelse af historiske data som grundlag og/eller fordelingsnøgle.
 • Overblik over processen via workflows: Hvem mangler at fuldføre hvilke opgaver?
 • Skabe et centralt sted for planlægning af initiativer og opfølgning.
 • Mulighed for at afvikle rapporter i realtid ift. planlægning.

 • Integration med øvrige IT systemer.
 • Beyond Budgeting og Rolling Forecast.

En budgettering- og forecasting-løsning fra Kapacity

Vores tilgang til budgetteringsløsninger sikrer, at vi kommer hele vejen rundt om budgetteringsprocessen.

Vi starter med at kortlægge de vigtigste elementer i budgetmodellen på en analyse- workshop. Et eksempel på dette er vist i figuren til højre.

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i kontoplanen, da denne oftest er central for løsningen og binder de forskellige budgetområder sammen på drift, balance og cash flow.

Advanced Analytics

Advanced Analytics handler om at udnytte al den viden, der gemmer sig i data.

Gartner udtrykker det således:

”Advanced Analytics is the autonomous or semi-autonomous examination of data or content using sophisticated techniques and tools, typically beyond those of traditional business intelligence (BI), to discover deeper insights, make predictions, or generate recommendations.”

Anvendelsen af statistiske algoritmer kan også øge kvaliteten på flere områder i relation til økonomifunktionen:

 • Tidsbaserede fremskrivninger som støtte og validering i en planlægningsproces.
 • Risk assessment – hvilke kunder er i risikozonen, som ”churners” eller ift. betalinger.

Kapacitys tilgang til Advanced Analytics

For at udnytte mulighederne med Advanced Analytics er det vigtigt at tænke hele processen fra datafangst til, hvordan analyseresultater kan integreres i daglige beslutninger og handlinger. Kapacitys tilgang til Advanced Analytics er derfor: Gør det simpelt – gør det konkret.

Eksemplet nedenfor viser, hvordan historiske data kan fremskrives, så sæsonudsving planlægges optimalt.

For mange virksomheder er optimal planlægning i forhold til eksempelvis efterspørgsel og lagerbinding afgørende for succes.

Ved at inddrage fremskrevne data via Advanced Analytics i forecast-processen fås også en ekstra validering af input – og dermed en ekstra mulighed for at forholde sig kritisk til kraftigt afvigende planer.

Læs mere om Advanced Analytics her

IBM Planning Analytics – 100% Performance Management løsning

Kapacity anvender IBM Planning Analytics (TM1) som platform for løsningerne, som er beskrevet her på siden.

Planning Analytics giver det mest komplette og ikke mindst agile fundament for virksomhedens finansielle opgaver. Uanset om virksomhedens opgaver er enkle eller komplekse, kan løsningslandskabet holdes simpelt.

IBM Planning Analytics giver dig en samlet brugergrænseflade til alle dine planlægningsopgaver.

IBM Planning Analytics har en intuitiv grænseflade, hvad enten du ønsker en web-adgang eller ønsker at arbejde i Excel.

Planning Analytics Workspace gør det muligt at arbejde med dashboards i både planlægning, konsolidering og løbende opfølgning. Løsningen tilbyder mange visuelle virkemidler, som sikrer både overblik og fokus på det enkelte KPI, kombineret med nem adgang til indtastning i relevante felter for et specifikt indtastningsområde.

IBM Planning Analytics giver dig et nemt overblik over dine vigtigste KPI’er, så informationen bliver tilgængelig og brugbar i forhold til beslutningsprocesserne.

Planning Analytics integrerer problemfrit til Microsoft Excel, så funktionaliteten kan tilgås uændret og diverse workflows og validitet i data bibeholdes.

Dine web-sheets kan nemt eksporteres til Microsoft Excel, hvor validitet i data og funktionalitet bibeholdes.

Du kan således arbejde med Microsoft Excel som brugergrænseflade uden at miste fordelene ved én samlet løsning, hvor data konsolideres i real-tid.

På teknikfronten er Planning Analytics baseret på in-memory baseret teknologi, som sikrer optimal performance på selv meget store mængder af data. Løsningen kan desuden både afvikles on-premise eller som en fuld abonnementsbaseret løsning i skyen afhængig af jeres behov.

Rapportering kan foretages direkte mod data, som anvendes til konsolidering og planlægning. Rapporterne kan afvikles traditionelt via en portal eller distribueres med off-line funktionalitet.

Læs mere om IBM Planning Analytics her

Mere Business Analytics

Kapacity har kompetencer inden for alle discipliner af Business Analytics, herunder: